Return to Headlines

Spring 2021 Registration Now Open through December 15

Registration is now closed for the Spring 2021 semester for Grades K-12. 

Important: Families who have students enrolled in on-site instruction for the Fall 2020 semester and wish to continue with on-site instruction for the Spring 2021 semester do not need to complete any of the registration forms. 

Registration will remain open through Tuesday, December 15. These are the following registration options for the Spring 2021 semester: 

  • Option 1: Continue with virtual instruction through the Pearson Connexus Platform for the Spring 2021 Semester

  • Option 2: Switch from virtual instruction through Pearson Connexus to on-site instruction in your student’s school building for the Spring 2021 Semester

  • Option 3: Switch from on-site instruction to virtual instruction through Pearson Connexus for the Spring 2021 Semester

Spring 2021 Registration Forms - forms are now closed

If you have multiple students in your household, please complete a form for each student.

If you have any questions, please email ‘questions@fortsmithschools.org’ and a staff member knowledgeable about your question will respond as quickly as possible.


Inscripción de la primavera de 2021 está abierta desde hora hasta el 15 de diciembre 

Por favor, póngase en contacto con el Centro Parker al 479-784-8182 si necesita ayuda para completar este formulario.

La inscripción está abierta para el semestre de primavera de 2021 para los grados K-12.

Importante: Las familias que tienen estudiantes matriculados en la instrucción en sitio para el semestre de otoño de 2020 y desean continuar con la instrucción en sitio para el semestre de primavera de 2021 no necesitan completar ninguna de las formas de inscripción.

El registro permanecerá abierto hasta el martes 15 de diciembre. Estas son las siguientes opciones de inscripción para el semestre de primavera de 2021:

La inscripción permanecerá abierta hasta el martes 15 de diciembre. Estas son las siguientes opciones de registro para el semestre de primavera de 2021:

  • Opción 1: Continuar con la instrucción virtual a través de la plataforma Pearson Connexus para el semestre de primavera de 2021
  • Opción 2: Cambiar de la instrucción virtual a la instrucción en sitio de Pearson Connexus para el semestre de primavera de 2021
  • Opción 3: Cambie de instrucción en sitio a instrucción virtual a través de Pearson Connexus para el semestre de primavera de 2021

Formularios de inscripción para la primavera de 2021

Si tiene varios estudiantes en su hogar, por favor complete un formulario para cada estudiante.

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a ‘questions@fortsmithschools.org’ y un miembro del personal informado sobre su pregunta le responderá lo más rápidamente posible.


يبدأ†التسجيل†لربيع†2021†من†الآن†حتى†ديسمبر

الرجاء الإتصال بباركر سنتر على الرقم التالي 479-784-8182  إذا احتجتم أي مساعدة في

إكمال هذا الطلب.

التسجيل†لفصل†ربيع†2021†يبدأ†الآن†للصفوف†التمهيدي

ھﺎم:  اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﮭﺎ ﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺳﺟﻠون ﻓﻲ ﻓﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ داﺧل ﺣرم ﻣﺑﻧﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﺧرﯾف 2020 وﯾرﻏﺑون ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻠﻘﻲ  ﻋﻠوﻣﮭم ﺷﺧﺻﯾﺎ ﻓﻲ ﺣرم اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟرﺑﯾﻊ 2021 ﻻ ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ إﻛﻣﺎل أي ﻣن طﻠﺑﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل.   

ﯾﺑﻘﻰ ﺑﺎب اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻣﻔﺗوﺣﺎ ﺣﺗﻰ ﯾوم اﻟﺛﻼﺛﺎء، اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر 15. وھذه ھﻲ ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻔﺻل رﺑﯾﻊ 2021: 

  • اﻟﺧﯾﺎر 1: ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻋن ﺑﻌد ﻋﺑر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﯾرﺳ ُن ﻛو ﻧﱠﻛﺳس ﻟﻔﺻل رﺑﯾﻊ 2021
  • اﻟﺧﯾﺎر 2: اﻹﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋن ﺑﻌد ﻋﺑر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﯾرﺳ ُن ﻛو ﻧﱠﻛﺳس إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ داﺧل ﺣرم اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻔﺻل رﺑﯾﻊ
  • 2021. اﻟﺧﯾﺎر 3: اﻹﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟ ﺷﺧﺻﻲ داﺧل ﺣرم اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋن ﺑﻌد ﻋﺑر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﯾرﺳ ُن ﻛو ﻧﱠﻛﺳس ﻟﻔﺻل رﺑﯾﻊ 2021

طﻠﺒﺎت اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻟﺮﺑﯿﻊ 2021
ﻟﻮ ﻛﺎن ﻟﺪﯾﻜﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻤﯿﺬ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺰل اﻟﻮاﺣﺪ، اﻟﺮﺟﺎء إﻛﻤﺎل طﻠﺐ ﻟﻚ ﺗﻠﻤﯿﺬ ﻋﻠﻰ ﺣِ ﺪَه.

 ﻟو ﻟدﯾﻛم أﯾﺔ أﺳﺋﻠﺔ، اﻟرﺟﺎء ﻣراﺳﻠﺔ اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ’questions@fortsmithschools.org‘ واﻟﻣوظﻔون اﻟﻌﺎرﻓون ﺑﺄﺳﺋﻠﺗﻛم 

ﺳﯾﺟﯾﺑوﻧﻛم ﺑﺄﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن


Đăng ký Lớp Học Mùa Xuân 2021 Bắt Đầu Từ Nay Đến Hết Ngày 15 Tháng 12

"Vui lòng liên hệ với Trung tâm Parker theo số 479-784-8182 nếu bạn cần hỗ trợ hoàn thành mẫu đơn này."

Hiện nay đã cho phép đăng ký lớp cho Học kỳ Mùa Xuân 2021 dành cho các Lớp K-12.

Quan trọng: Các gia đình có học sinh đăng ký tham gia chương trình học tại trường trong Học kỳ Mùa Thu 2020 và muốn tiếp tục theo chương trình này trong Học kỳ Mùa Xuân 2021 không cần điền bất cứ mẫu đơn đăng ký nào. 

Thời gian đăng ký sẽ tiếp tục mở đến hết Thứ Ba, Ngày 15 Tháng 12. Sau đây là các cách đăng ký cho Học kỳ Mùa Xuân 2021: 

• Chọn lựa 1: Tiếp tục với chương trình học Online với Pearson Connexus trong Học kỳ Mùa Xuân năm 2021

• Chọn lựa 2: Chuyển từ học Online với Pearson Connexus sang học tại trường trong Học kỳ Mùa Xuân 2021

• Chọn lựa 3: Chuyển từ học tại trường sang học Online với Pearson Connexus trong Học kỳ Mùa Xuân 2021

Mẫu Đơn Đăng Ký Khóa học Mùa Xuân 2021
Nếu gia đình bạn có nhiều học sinh, vui lòng điền một mẫu đơn cho mỗi học sinh.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng gửi email tới ‘questions@fortsmithschools.org’ và một nhân viên am hiểu về câu hỏi của bạn sẽ trả lời trong thời gian nhanh nhất.